คลาสเมธอดร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS ประเทศอเมริกา เร่ง Digital Transformation ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาระบบภายในบริษัทของลูกค้า

Classmethod, Inc. (สำนักงานใหญ่: Chiyoda-ku, Tokyo, ประธานบริษัท: Satoshi Yokota ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Classmethod") ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะเวลาสี่ปีกับ Amazon Web Services, Inc. (ต่อไปนี้คือ AWS, USA) ด้วยความร่วมมือนี้ Classmethod มุ่งหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการการสนับสนุนการสร้างระบบไอทีภายในองค์กรเป็นหลัก และสร้างธุรกิจใหม่ขนาดมูลค่า 10,000 ล้านเยนภายในสี่ปีข้างหน้า

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI ) ได้ประกาศรางวัล "Digital Governance Code" (* 1) ซึ่งเป็นรางวัลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงมูลค่าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะมอบให้แก่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ด้วยการผนวกรวมระบบไอทีเข้ากับธุรกิจ การวางแผนพัฒนาผลงานให้เติบโตตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ การปรับเปลี่ยนข้อมูลในองค์กรให้มีความดิจิทัลมากขึ้น

ในทางตรงข้าม จากการสำรวจแบบสอบถามปี 2019 (* 2) ของสำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPA) พบว่าบริษัทมากกว่า 90% ตอบว่าตนขาดคุณภาพและปริมาณทรัพยากรบุคคลด้านไอที ปัญหาของลูกค้า เช่น "ขาดทรัพยากรบุคคลด้านไอที" "ความสามารถทางเทคนิคไม่เพียงพอ" และ "ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรบ้าง" กำลังเป็นปัญหาที่มองเห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ

Classmethod ได้บ่มเพาะความสามารถทางเทคนิคระดับสูงด้านบริการคลาวด์ของ AWS มีพนักงานที่ได้รับใบรับรอง AWS ด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรรวมแล้วมากกว่า 1,500 รายการ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การถ่ายโอนข้อมูลไปยังคลาวด์ AWS, DevOps, Mobile และการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่า 2,600 ราย ตัวอย่างเช่น Suntory System Technology Limited, Tokyu Corporation และ Hoshino Resorts ตั้งแต่องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลกและผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์

ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS ในสหรัฐอเมริกา Classmethod จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านไอที เราจะสนับสนุนการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้าของเราผ่านการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อสร้าง ใช้งาน และพัฒนาระบบไอทีภายในบริษัทให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทุกขนาด ทุกภูมิภาคของลูกค้าผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation หรือ DX) โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้านต่อไปนี้


1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับการย้ายระบบไอทีมาใช้งานคลาวด์และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลังการย้ายให้เหมาะสมที่สุด

เพื่อเพิ่มจุดแข็งของระบบคลาวด์ให้สูงสุด เช่น ความสามารถในการปรับขนาดและความคล่องตัว ไปจนถึงการเร่งพัฒนาธุรกิจ นอกจากการเปลี่ยนมาใช้งานระบบคลาวด์แล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างระบบไอทีให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ cloud native มากขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย

Classmethod ได้สนับสนุนลูกค้ามากมายเช่น Panasonic Corporation และ FOOD & LIFE COMPANIES Co., Ltd. ผ่านการให้คำปรึกษาและการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทันสมัย เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนทางเทคนิคการย้ายมาใช้งานระบบคลาวด์ไปจนถึงการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยังสนับสนุนการฝึกอบรมวิศวกร ด้วยการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์นี้ เราจะสนับสนุนการย้ายมาใช้งาน AWS และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น


2) เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน AWS ในกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB)

ในกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ที่มักมีปัญหาการขาดแคลน เช่น งบประมาณ หรือระบบการจัดการเพื่อใช้งานระบบไอที การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการใช้งานในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การสร้างระบบ การเลือกบริการ AWS ที่เหมาะสมตามลักษณะเนื้อหางานจึงเป็นประเด็นที่สำคัญมาก

Classmethod ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบคลาวด์ AWS แก่ลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของลูกค้ามีให้ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้บริการสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการใช้งาน เรายังมีบริการให้คำปรึกษาในลักษณะการประเมินประสิทธิภาพระบบคลาวด์เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน ฯลฯ ด้วยการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาปรับใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจะสนับสนุนลูกค้าของเราให้เริ่มต้นใช้งาน AWS และจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่

ตัวอย่างการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน:
กลยุทธ์ด้านไอทีของ Hoshino Resorts ที่พัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในวิกฤติโคโรนาด้วยกลยุทธ์การใช้งาน AWS เพื่อให้ได้ทั้งการลดต้นทุนและการขยายธุรกิจ (* 3)


3) รองรับการพัฒนา SaaS โดยผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ในประเทศ

Classmethod จะใช้องค์ความรู้มากมายในการออกแบบและสร้าง SaaS บน AWS มุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ญี่ปุ่น (ISV) และเร่งการสนับสนุนการพัฒนาและการขายโซลูชัน SaaS

Classmethod ในฐานะ Consulting Partner ในโปรแกรม Consulting Partner Private Offer ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ ISV ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการขายผ่านทาง AWS Marketplace ซึ่งเป็นแค็ตตาล็อกดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา ซื้อ ปรับใช้ และจัดการซอฟต์แวร์ของบริษัทผู้ผลิตอื่นได้อย่างง่ายดาย

เพื่อสนับสนุนลูกค้าดังกล่าว Classmethod เราทุ่มเทให้กับการเพิ่มพูนความรู้ของวิศวกรทักษะระดับสูงที่สามารถสนับสนุนด้านเทคนิคคุณภาพสูงได้ เราได้วางแผนเพื่อให้พนักงานของเรามีใบรับรองคุณสมบัติจาก AWS ภายใน 3 ปี หลังจากนี้ โดยมุ่งเป้าไปที่การได้รับใบรับรอง Professional และ Specialty เพิ่มขึ้นอีก 800 ใบ Classmethod ยังเป็น Training Partner ของ AWS อีกด้วย และเราจะมอบความรู้ที่เราได้บ่มเพาะมาเหล่านี้ของผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทของเราให้กับลูกค้าของเรา


เกี่ยวกับ Classmethod

Classmethod คือบริษัทให้บริการคลาวด์ของ Amazon Web Services หรือ AWS และให้คำปรึกษาการใช้งาน โครงสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแอพพลิเคชัน การใช้งานระบบ IoT เทคโนโลยี AI และ Machine Learning

ปี 2558 เราได้รับรางวัล AWS Consulting และยังได้รับรางวัล "AWS Consulting Partner of the year" ในปี 2561 และ 2563 ที่ผ่านมาอีกด้วย เพื่อเป็นการยอมรับ ให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ปรึกษาชั้นนำของ AWS

และจนถึงปัจจุบัน เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 12,000 บัญชี กว่า 2,600 บริษัท อีกทั้งเรายังมุ่งเน้นไปกับการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป พนักงานในบริษัทของเรา ได้เขียนและเผยแพร่บทความไปแล้ว กว่า 28,000 บทความ บนสื่อออนไลน์ส่วนตัวของเราที่ชื่อ "Developers IO"

ปัจจุบัน เรามุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของเราเอง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ตามหลักปรัชญาองค์กรที่ว่า "สนับสนุนทุกกิจกรรมสร้างสรรค์ของทุกคน"


Classmethod Inc (ภาษาญี่ปุ่น)

Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.