Responsive image

ภารกิจหลักของ CLASSMETHOD คือ


“สนับสนุนทุกกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของทุกคน”

เราคือบริษัทที่คอยให้คำปรึกษา,ออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้าน Amazon Web Services (AWS) แอปพลิเคชั่นมือถือ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อที่จะทำให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมาย เราจึงมีหลักในการยึดถือ ปฏิบัติตามหลักการสามข้อ ดังต่อไปนี้


ให้บริการที่รวดเร็วด้วยราคาที่เข้าถึงได้


นำเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพ และเต็มความสามารถของเรา โดยที่รักษาระดับค่าบริการไม่ให้สูงจนเกินไป


แบ่งปันความรู้ทางด้านเทคนิค


เรามีการแบ่งปันความรู้ด้านเทคนิคของเราอย่างเปิดเผยและไม่ปิดกั้น เพื่อช่วยให้วิศวกรมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าวิศวกร


เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเพิ่มแรงจูงใจให้พวกเขา

หลักการความเป็นผู้นำ

หลักการความเป็นผู้นำของ Classmethod

หลักการความเป็นผู้นำของ Classmethod คือค่านิยมหลักในการชี้นำของเรา เปรียบเสมือนแม่แบบในการประเมินและสรรค์หา เราใช้หลักการนี้ในการใช้เป็นรากฐานสำหรับทุกๆสิ่งที่เราทำ

ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำ: เราเชื่อว่า ภายในบริษัทนั้น เราทุกคนล้วนมีความเป็นผู้นำ และจะไม่รอคำแนะนำหรือส่งผ่านความรับผิดชอบของพวกเราไปให้ผู้อื่น,เรามีความรับผิดชอบในทุกๆการกระทำ เพื่อไม่ให้คนรอบข้างได้รับผลกระทบ และจะทำอย่างดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมา

ผู้ร่วมงาน

ผู้ร่วมงาน: ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการว่าจ้างทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานนอกเวลา หรือชั่วคราว ,บริษัทแม่ และบริษัทสาขาย่อย แผนกหน้าที่ ทั้งหัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา วิศกร หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆ เราพร้อมที่อยู่เคียงข้างกัน ในฐานะพันธมิตรที่จะให้เกียรติในการทำงานร่วมกัน และให้ความเคารพซึ่งกันและกันอยู่เสมอ

ความหลากหลาย

ความหลากหลาย: เรายินดีต้อนรับและเปิดกว้างทางด้านความหลากหลายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ,เชื้อชาติ,ศาสนา และผู้พิการ นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เมื่อใดก็ตามที่ใครประสบกับปัญหาที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลาคลอดบุตร หรือ การดูแลผู้สูงอายุ เราพร้อมที่จะใส่ใจและอยู่เคียงข้างกัน นั่นจึงทำให้เป็นหนึ่งในจุดแข็งของเรา

ความเป็นมืออาชีพ

ความเป็นมืออาชีพ: ในฐานะที่เราได้รวบรวมผู้ที่ความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพเข้ามา ทำให้เรามีความกระหายที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานทั้งหมดด้วยความเป็นเลิศ แต่แฝงไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไร้ร่องรอยความเย่อหยิ่งใดๆ อีกทั้งเรายังทำหน้าที่เป็นเหมือนแรงกระตุ้น เพื่อช่วยให้คนรอบข้างเติบโตไปได้อย่างก้าวหน้า

เคารพผู้อื่น

การเคารพผู้อื่น: พฤติกรรมทางด้านการแสดงออกหรือแม้แต่การพูดของเรานั้น จะสอดคล้องกับการแสดงความชื่นชมและเคารพไว้วางใจต่อผู้อื่นความสัมพันธ์ที่ทำงานทั้งหมด จะดำเนินการไปด้วยความไว้วางใจ เราจะไม่แสวงหาสิ่งใดตอบแทนเป็นการล่วงหน้า และตั้งเป้าหมายว่าจะส่งผลดีต่อสิ่งรอบข้างทั้งหมดของเรา

มุมมอง

มุมมอง: เราออกแบบและตอบโจทย์โดยการคำนึงในมุมมองลูกค้าของเรา เรามุ่งเน้นไปในแนวทางความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ และวิธีการในการพัฒนาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น: เราให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นอย่างมากกับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อเรา เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดต่อไป

ส่งต่อ

การส่งต่อ: การแบ่งปันความรู้ที่มีไปสู่การเติบโตของบุคลากร เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของทุกคนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเราจะให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายต่อสังคมต่อไป เราเชื่อว่าประสบการณ์และความรู้ของเราจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนและเราจะดำเนินกิจกรรมนี้เพื่อเชื่อมต่อกับคนรุ่นถัดไป

เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ

เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ: การใช้เวลาไปกับการคิดพินิจพิจารณาหรือหาเหตุผลในสิ่งที่ทำไม่ได้มากเกิน จนไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้นั้นอาจทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญไป ดังนั้นเราจะไม่ใช้ประสบการณ์หรือความรู้ที่ผ่านมาเป็นตัวพิจารณาหรือตัดสินทันทีว่าทำได้หรือไม่ แต่จะเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆที่มี ด้วยใจที่ใฝ่รู้ เพื่อจะเริ่มต้นใหม่และหาจุดผิดพลาดให้เจอโดยเร็ว เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การอยู่รอดของพวกเรา

สนุกสนานไปกับความท้าทาย

สนุกไปกับความท้าทาย: เรามีความตื่นเต้นและท้าทายทุกครั้งที่เจอกับงานที่มีความยากอยู่เสมอ,ไม่หยุดที่จะไขว่คว้าหาโอกาสต่างๆ และเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ พวกเราจึงทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เรามักจะพูดและทำในลักษณะที่ทำให้ทุกคนสามารถสนุกไปกับงานของพวกเขาเสมอ

Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.